О противодействии коррупции

  1. План работы комплаенс офицера
  2. Положение Комплаенс офицера
  3. Политика о противодействии коррупции
  4. Антикоррупционная политика
  5. Кодекс Этики
  6. Инструкция по исполнению проектов ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции»

2023 жылдың 16 наурызында біздің Орталықта Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының «Құлагер» алғашқы медициналық-санитарлық көмек орталығының қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлық тақырыбында түсіндіру сұхбаты өткізілді.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 6-тармағына сәйкес сыбайлас жемқорлық-бұл жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адамдардың мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің лауазымдық өкілеттіктерін және соған байланысты мүмкіндіктерді жеке өзі алу немесе алу мақсатында заңсыз пайдалануы немесе өздері не үшінші тұлғалар үшін мүліктік (мүліктік емес) игіліктер мен артықшылықтар делдалдары арқылы.
Сондай-ақ, Заңның 16-бабының 3-тармағына сәйкес квазимемлекеттік сектор субъектілерінде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтердің (комплаенс-офицер) функцияларын орындайтын құрылымдық бөлімшелер айқындалатыны туралы норма көзделген, олардың негізгі міндеті Орталықтың барлық қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады.
Комплаенс-бұл қызметкерлердің мінез-құлқына әсер ету және корпоративтік мәдениетті қалыптастыру арқылы заңды тұлғаның міндетті талаптарды сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ Орталықтың қызметін заңнама талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі қызмет.
Сондай-ақ, орталық қызметкерлеріне сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілік шарасы жеткізілді.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 367 – бабы-уәкілетті тұлғаға пара беру параның 20-30 еселенген сомасы мөлшерінде айыппұл салуға не 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
Қазақстан Республикасы Әкімшілік Кодексінің 677-бабы – Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамның жеке өзі немесе делдал арқылы заңсыз материалдық сыйақы, сыйлықтар, жеңілдіктер не қызметтер алуы-600 АЕК мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Сондай-ақ, әңгіме барысында Орталық қызметкерлері сұрақ қойды:
1.Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған кезде жаза тағайындау кезінде қызметкердің еңбек өтілі, жасы ескеріле ме.
Жауап: Жоқ. Өйткені заң бәріне бірдей. Біз бәріміз оны ұстануымыз керек және міндеттіміз.

*****

16 марта 2023 года в нашем Центре была проведена разъяснительная беседа с работниками ЦПМСП «Кулагер» Управления общественного здравоохранения города Алматы на тему: Коррупция.

Согласно пункта 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» Коррупция – это незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц.
Так же, согласно пункта 3 статьи 16 Закона предусмотрена норма, о том, что в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб (комплаенс-офицер), основной задачей которых является обеспечение соблюдения всеми работниками Центра норм антикоррупционного законодательства.
Комплаенс – это деятельность по обеспечению юридическим лицом соблюдения обязательных требований, путем воздействия на поведение работников и формирования корпоративной культуры, также приведение деятельности Центра в соответствие с требованиями законодательства.
Так же до работников Центра была доведена мера ответственности за совершение коррупционного преступления.
Статья 367 Уголовного Кодекса Республики Казахстан – дача взятки уполномоченному лицу наказывается штрафом в размере от 20-30тикратной суммы взятки либо лишением свободы сроком до 5 лет.
Статья 677 Административного Кодекса Республики Казахстан – получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, получение лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг – влечет за собой штраф в размере 600МРП.
Также в ходе беседы, работниками Центра задан вопрос:
1.Учитываются ли стаж, возраст работника при назначении меры наказания при совершению коррупционного правонарушения.
Ответ: Нет. Так как Закон для всех один. И мы все должны и обязаны его соблюдать.

 

Едилкызы Махаббат

Комплаенс-офицер КГП на ПХВ «Центр первичной медико-санитарной помощи «Кулагер» УОЗ г.Алматы

Контактные данные: 8702 557 59 90

 

 

Протокол №1 проведения обучающего семинара среди работников